Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

LKABs presentasjon av sitt REE-funn i Kiruna resulterte i mye oppmerksomhet for Fensfeltet.
LKABs presentasjon av sitt REE-funn i Kiruna resulterte i mye oppmerksomhet for Fensfeltet.

Fensfeltet endte opp i «alle» kanaler

Det statseide svenske gruveselskapet LKAB gikk nylig ut og annonserte at de sitter på den største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa. Men dette var altså en sannhet med modifikasjoner.

Til slutt oppdaget også riksmedia feilen.

Regiongeolog Sven Dahlgren, rykket raskt ut i Kanalen og avkreftet at Per Geijer-forekomsten i Nord-Sverige er størst i Europa.

Mengden sjeldne jordarter (REE) – som brukes til alt fra jettfly til elmotorer og mobiltelefoner – kan være 40 ganger større i Fensfeltet.

– Etter min vurdering har Fen langt større REE-ressurser, og har potensial for å bli en betydelig europeisk/global REE-leverandør til industrien i flere tiår. Sammenliknet med «REE-hvalen» på Fen er REE i Per Geijer kun en liten hai. Men som kjent kan haier bite fra seg, skrev Dahlgren.

Sven Dahlgren

Både NRK, VG, NTB, Klassekampen og andre riksmedier gjenga KLABs opprinnelige versjon om et gigantisk funn, uten å sjekke hva som fantes i Norge. Men i dagene etter har flere og flere kommet på banen med nyanseringer.

Etter at Dahlgren gikk ut Kanalen, fulgte NRK opp med en større artikkel om saken, der de hadde snakket med eksperter som kjenner Fensfeltet, blant annet fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) og nevnte Dahlgren.

Mandag kom også Finansavisen med et lengre nyhetsinnslag, både på video og som podcast, der Fensfeltet ble grundig tematisert. Med i studio var Lars-Erik Sletner, fagsjef politikk og samfunn i Norsk Bergindustri.

Faksimile fra Finansavisens innslag om KLAB og Fensfeltet. Lars-Erik Sletner til høyre. 

Men selvsagt er ikke dette en konkurranse om hvem som er størst. Nyheten fra Sverige kan være godt nytt også for Fensfeltet, sier Alf Reistad, nytilsatt daglig leder i selskapet Rare Earths Norway (REN).

– REN ser positivt på en industriell utvikling av forekomsten i Kiruna. Dette vil ikke bare bidra til å styrke den kritiske råvaretilgangen, men vil også øke den forskningsmessige innsatsen og kompetansebyggingen for mineralutvinning- og prosessering av sjeldne jordartsmetaller som i liten grad er kjent i Europa. Dette vil være positivt også for utviklingen av Fensfeltet.

Alf Reistad

REE er av EU definert som de mest kritiske råmaterialene for det grønne- og digitale skiftet i Europa. Etterspørselen i Europa dekkes i dag i all hovedsak av import. Etterspørselen etter REE vil i henhold til EU mangedobles i løpet av få år. Derfor vil det være behov for utvikling av mange forekomster av REE. Sikker og stabil tilgang på kritiske råmaterialer er helt avgjørende for europeisk industri og den grønne og digitale omstillingen i Europa.

Det er foreløpig ikke gjennomført tilstrekkelig med kjerneboringer til at forekomsten på Fen kan dokumenteres i henhold til internasjonale standarder. Ut fra de boringene som er foretatt så langt konkluderer Sven Dahlgren, regiongeologen i Vestfold og Telemark, med at Fensforekomsten inneholder 30-50 ganger så store mengder REE som LKAB sin forekomst i Kiruna.

FAKTA:

REE består av 17 forskjellige grunnstoffer, hver av de med forskjellige egenskaper og bruksområder.

Forekomsten i Kiruna og Fensfeltet har ulik sammensetning av disse elementene, noe som vil bety at forekomstene vil være mer komplementære enn direkte konkurrerende.

Selskapet REN har nå blitt prioritert av EU gjennom European Raw Materials Alliance og fått innvilget risikolån til forskning fra EIT RawMaterials. I tillegg får selskapets utviklingsarbeid støttet fra det norske støttemiddelapparatet (Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond og Regionale Forskningsfond).

Til sammen er det snakk om rundt 70 millioner kroner.

Undersøkelsene de neste årene vil koste et sted mellom 500 og 700 millioner, mens første byggetrinn av en gruve vil koste rundt 10 milliarder kroner.