Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Bjørg Tveito Lundefaret
Bjørg Tveito Lundefaret

Nyttårshilsen fra ordfører Bjørg Tveito Lundefaret

«Nok et år er historie, og nå sier jeg som vår nye statsminister; vi ønsker hverandre et bedre år i 2022».

 

Sånn starta min nyttårshilsen for et år siden – vi kan være enige om at sånn har det ikke gått.

Vi har en krig i Europa, noe få av oss trodde ville skje.  Det er fortsatt ganske utrolig å tenke på; at et stort land går til militært angrep på et naboland, går regelrett inn og tar livet av folk og ødelegger infrastruktur med mål om å oppnå fordeler for seg selv. Skremmende og totalt uakseptabelt.

Vi blir alle berørt av dette, selv om de som virkelig lider, er Ukrainas befolkning.

I Nome bor det nå 55 personer som har kommet fra Ukraina som følge av krigen. La oss være gode naboer og gjøre livet deres her så godt som mulig.

Gode tiltak, som gratis SFO, billigere barnehage, økt bostøtte osv, fra en ny regjering og som vi så fram til for et år siden, drukner fullstendig i daglige utfordringer, som strømpris, renteøkninger og prisstigninger.

I april fikk vi i Nome en stor sak til behandling; Strategi for Fensfeltet, saken sier noe om hvor stor framtidig gruvedrift kan bli i Nomesamfunnet, og hvordan lokalsamfunnet kan bli påvirket.

Så har det skjedd mye i utviklingen på Fen siden da, med både nasjonal og internasjonal interesse.

Jeg tror de neste årene i stor grad saker vedrørende Fensfeltet vil prege både administrativt og politisk arbeid.  Framtidige politikere vil måtte ta store avgjørelser på vegne av innbyggerne i Nome.

Nå venter vi i spenning på regjeringens mineralstrategi, som er lovet i løpet av våren.

Vi fikk en forsmak på viktigheten av dette, da næringsminister Vestre på lille juleaften varslet hurtigspor for mineralvirksomhet i Norge. Dette forteller oss at mineraler som blant annet finnes på Fen, har fått et nytt og mye sterkere fokus i dagens situasjon mellom verdens stormakter.

På det lokale plan er Kjell Arne Lunde engasjert som daglig leder i Nome Investeringsselskap. Han skal jobbe videre med utvikling av næringsarealer i Nome, i første rekke Yte Helgen, men også Klemetsjordet og Kasteområdet på Ulefoss, Jernbaneområdet i Lunde og annet.

Midt-Telemark og Nome utvikling (MTNU) har også ansatt ny daglig leder; Pål Kleffelgård, tidligere godt kjent som daglig leder i Telemarkskanalen Regionalpark.

Vi ser fram til et tett og godt samarbeid mellom de to næringsaktørene og Nome kommune.

I tillegg har Stiftelsen Holla Lunde igangsatt Lykill, et prosjekt som skal bidra til å snu befolkningsutviklingen i Nome gjennom å arbeide systematisk med bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet. Et spennende prosjekt som vi har store forventninger til.

Nome kommunes regnskap for 2021 ble avsluttet med «tidenes resultat» med bakgrunn i gode konsesjonsinntekter, stort utbytte fra våre kraftselskap i tillegg til god skatteinngang, samt stor innsats fra alle ansatte i Nome kommune.

Nome kommune har dermed penger på disposisjonsfond, som alle kommuner bør ha, men som Nome i liten grad tidligere har hatt.

Det er gitt oss mulighet til å bruke midler på noen ekstra tiltak.

Kommunestyret viderefører ordningen med bunnfradrag i eiendomsskatten. Dette betyr reduserte utgifter for alle som eier hus.  Det er bevilget ekstra midler til frivilligheten, til Vakre Lunde og Vakre Ulefoss, til selskapene som drifter slusepark og bryggepark og flere. Dette er viktige aktører i lokalsamfunnet vårt, og der det meste av arbeidet blir utfører på dugnad. Vi har bevilget midler til sommerjobb for unge, dvs. at en del unge mellom 15 og 17 år har hatt sommerjobb i kommunen, både innen helse og omsorg, tekniske tjenester og kultur.  Dette har gitt gode resultater, og kommunestyret har allerede bevilget det samme beløpet i neste års budsjett.

Vi ser flere effekter av dette, først at en del unge får jobb, men også ekstra ansatte i de nevnte tjenestene, sist, men ikke minst; rekruttering til helse- og omsorgstjenestene, som er og vil være en stor utfordring i årene som kommer.

Kommunestyret har også bevilget ekstra midler til vedlikehold av veger og eiendommer, et område med stort etterslep.

Kommunestyret bevilget i høst kr 6 mill øremerket strømstøtte til lokalt næringsliv, for å støtte opp viktige aktører i kommunen, og som faller utenfor nasjonal strømstøtte.  Dette er positivt mottatt, og et par millioner er brukt, resten vil være til disposisjon i 2023.

En sak som er svært viktig for Nome i årene som kommer, er utvikling av heldøgns tilbud innenfor pleie- og omsorg.  Er det riktig å bygge ut Nome sjukeheim i tråd med behovet, eller bør det heller satses på eldreboliger med god oppfølging fra helsepersonale? Kommunestyret gjorde i sist møte følgende vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram en forstudie for etablering av omsorgsboliger med personalbase og fellesareal i både Lunde og Ulefoss sentrum.

Kommunestyret har vedtatt å ruste opp Svenseid barnehage, og ser fram til at også barn og ansatte i denne barnehagen skal få tilfredsstillende lokaler og utearealer.

En stor sak i budsjettarbeidet i høst har vært om vi skal kjøpe aksjer i og inngå avtale om driftstilskudd til Nomebadet. Kommunestyret valgte i sist møte ikke å ta stilling til saken, men ønsket ny vurdering i budsjett for 2024.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som driver med frivillighet i Nome, alle som hjelper innbyggere som trenger litt ekstra, som bidrar til å holde våre lokalsamfunn fine, attraktive og imøtekommende, som gjør en stor innsats for barn og unge og alle dere andre.

Så gjentar jeg ønsket fra for et år siden, la neste år bli et bedre år for verden, og ønsker hver enkelt et godt nytt år!

Bjørg Tveito Lundefaret

Ordfører