Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre

Vestre varsler hurtigløp for kritiske mineraler. Går rett inn på Fen-problematikken

Næringsminister Jan Christian Vestres mineralstrategi lar foreløpig vente på seg, men lillejulaften slapp han en nyhet som kan få stor betydning for Fensfeltet.

Vestre lanserer det som kalles et «hurtigløp» for kritiske mineraler, bestående av fem tiltak som skal øke kartleggingen og fremskynde prosessene med å få i gang gruvedrift her til lands.

Ordningen innebærer en klar instruks om at Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal prioritere arbeidet med kritiske råvarer.

Se de fem stegene i hurtigsporet i faktaboksen til denne artikkelen

Av EU regnes sjeldne jordartsmetaller (REE) som de aller mest kritiske råvarene. Det betyr at brudd eller forstyrrelser i forsyningene av REE vil ha store og negative konsekvenser både økonomisk, militært og politisk.

Som kjent inneholder Fensfeltet Europas største forekomst av REE.

4. oktober la LO, NHO, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Industri og Norsk Bergindustri fram et strateginotat for norsk satsing på sjelden jordartsmetaller. Også her ble behovet for raskere og mer koordinert saksbehandling viet stor oppmerksomhet. Under fremleggelsen av strateginotatet responderte næringsminister Jan Christian Vestre med å betegne dagens saksbehandling som systemsvikt.

– Ambisjonen er å være best i klassen

Vestres «hurtigspor» er en del av regjeringens kommende mineralstrategi, som legges frem våren 2023. Opprinnelig var strategien ventet før nyttår.

– Vi har høye ambisjoner for mineralnæringen i Norge, og jobber nå med en ny mineralstrategi som skal ta norsk mineralnæring i en mer fremtidsrettet retning. Vår ambisjon er å være best i klassen og vi vil derfor gå bredt til verks for å sørge for dette, sier Vestre.

Oppfølgingen av den nye mineralloven, som var på offentlig høring til 30. november, pågår parallelt med arbeidet med mineralstrategien. I høringsprosessen har Nome formannskap gitt et svar som inneholder flere kritiske innvendinger, særlig knyttet til frykten for statlig overkjøring av lokale vedtak.

«Sier vi i Nome nei, betyr det at vi stanser nasjonale interesser, EU-interesser, Nato-interesser, og overnasjonale interesser. Det blir feil»

Flere har også advart mot at hurtige prosesser kan lede til en slik overkjøring. Vestre avviser imidlertid at hjørner skal kuttes:

– Vi skal selvsagt fortsatt ha grundige prosesser knyttet til mineralvirksomhet her til lands, men det er nødvendig å effektivisere arbeidet. Derfor blir hurtigsporet viktig. Jeg er også fornøyd med at vi allerede har fått masse gode innspill både fra næringen og andre interessenter i det pågående mineralstrategiarbeidet og oppfølging av høringen om ny minerallov, sier Vestre.

Det antas at Norge nå er det landet i EU som bruker lengst tid på å godkjenne konsesjoner for ny gruvedrift. Med dagens system tar tillatelsesprosessene 10 til 15 år, og det er verdt å merke seg at det er flere tiår siden det sist ble åpnet en ny gruve i Norge.

- Vi ser veldig positivt på de nye signalene fra regjeringen

Blant selskapene som har spilt inn behovet for en raskere og bedre koordinering av tillatelsesprosessene, er Rare Earths Norway (REN). REN sitter på noen av de mest interessante rettighetene på Fensfeltet, og satser tungt på å realisere ny gruvedrift i området. Blant annet samarbeider selskapet med flere EU-programmer om dette.

Daglig leder i REN, Leo Helland, sier at når prosessene tar 10 til 15 år, mister vi tid verken Norge eller EU har i en situasjon der en har svært lav egenforsyning av kritiske råmaterialer – blant annet for det grønne og digitale skiftet.

Leo Helland

- REN ser veldig positivt på de nye signalene fra regjeringen om at de vil fremskynde prosessene med å få i gang mineralaktivitet og med større fokus på kartlegging av mineralressurser – signalene fra regjeringen er en oppfølging og styrking av det som står i Hurdalsplattformen, sier Helland.

- Vil det være aktuelt for REN å delta i den frivillige koordineringsprosessen, som varsler «hurtigsporet»?

- REN avventer mer informasjon om den nye frivillige ordningen med nasjonal koordinering, før vi kan ta stilling til den. Men vi ser fram til et tett samarbeid med myndighetene, og ikke minst Nome kommune, om det videre arbeidet, sier Helland.

Vestres hurtigspor for kritiske råvarer:

  1. DMF skal prioritere behandling av søknader etter mineralloven for kritiske råvarer.
  2. DMF skal etablere en ordning for nasjonal koordinering av kritiske mineralprosjekter, basert på frivillig deltakelse fra kommune og tiltakshaver.
  3. DMF skal utarbeide et rådgivende verktøy for mineralaktivitet, for å tidlig kunne identifisere og håndtere særlig krevende eller konfliktfylte spørsmål i mineralprosjekter.
  4. NGU skal prioritere kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler.
  5. NGU skal prioritere tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data fra områder med undersøkelser av kritiske mineraler.