Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Kirsti Arvesen Nesheim forteller at det i jobben med programmet for Fensdagene har vært fokus på å finne bidragsytere som sitter tett på makta og de som jobber med Mineral-Norge.
Kirsti Arvesen Nesheim forteller at det i jobben med programmet for Fensdagene har vært fokus på å finne bidragsytere som sitter tett på makta og de som jobber med Mineral-Norge.

Smukkestadsaga:

100 avfallssaker uten tvang. Men for de siste tre kan det bli annerledes

Fredag 3. desember skal formannskapet i Nome vurdere tvangsopprydding på eiers regning i tre avfallssaker.

– Dersom formannskapet velger tvangsopprydding på de aktuelle eiendommene, vil dette settes i gang så raskt det lar seg gjøre, sier Kirsti Arvesen Nesheim, som gjennom flere år har frontet kommunens opprydningsaksjoner.

Rundt 100 saker er meldt inn, og de aller fleste har løst seg ved at grunneierne selv har tatt grep.

Nå gjenstår tre saker, hvor tvang kan bli nødvendig, samt noen andre der Nesheim regner med at prosessen løser seg gjennom frivillighet.

– Nome skal være en ryddig og ren kommune og derfor er det viktig at kommunen følger opp sine plikter som er beskrevet i forurensingsloven. Kommunen har vært i en opprydningsprosess i over to år med de som nå risikerer vedtak om tvangsopprydding. Ingen av de tidligere forsøkene på å rydde opp har ført fram. Kommunen har gitt utvidede frister og de det gjelder har fått tilbud om hjelp og bistand til å rydde. Tvangsopprydding er siste utvei når ingen andre tiltak fungerer, sier hun.

– Gis muligheten
– Forurenser eller forsøpler skal betale for opprydding. Det er et prinsipp som står sterkt i Norge, og det følger Nome opp. Derfor skal ryddingen betales av de som eier avfallet, opplyser Nesheim.

Dette gjelder også i de tre gjenværende sakene, legger hun til:

– De det gjelder skal alltid ha mulighet til å ordne opp selv. Dersom det blir ryddet før tvangsoppryddingen settes i gang vil den ikke bli gjennomført, sier Nesheim.

Disse står i fare for tvangstiltak
Blant de tre eiendommene som står nærmest et vedtak om tvangsopprydding er én sak unntatt offentlighet. I dette tilfellet er det allerede gjort vedtak om tvangsopprydding.

De to andre forsøplingssakene er kjente i offentligheten fra tidligere. Den første gjelder et småbruk langs riksveg 36 i Helgen, der eieren i fjor fikk hjelp fra sambygdinger til å rydde.

Her har prosessen startet på nytt, og kommunen varsler at det kan bli tale om bruk av tvangsmidler.

Den siste gjelder Smukkestadsaga i Lunde, der grunneier Magne Storkås har vært i dialog med Kirsti Arvesen Nesheim og kommunen om opprydding i lang tid. Flere fremdriftsplaner er presentert, og oppryddingen er nå på overtid av overtiden.

– Trenger mer tid
Storkås sier til Kanalen at han har alle intensjoner om å rydde opp, og at mye allerede er gjort. Men han trenger mer tid. Samtidig er Storkås frustrert over bildene fra tomta som har versert i media. Bildene er ifølge Storkås fra et tidlig stadium i saken. I etterkant er det ryddet betydelig, sier han.

Kommunen har bebudet en ny befaring på Smukkestadsaga førstkommende mandag. Der vil Storkås gjøre rede for fremdriften så langt, og planene videre.

– På grunn av koronapandemien, og problemene med å få tak i utenlandsk arbeidskraft, har jeg måttet jobbe svært mye, nesten dobbelte av et årsverk. Dette må kommunen ha forståelse for, sier han.

– Det du sier, er at du skal rydde eiendommen, bare du får mer tid?

– Ja, selvsagt skal jeg rydde alt. Men jeg må ha tid. Det har vært sånn i 20 år her, og da forstår jeg ikke at det skal ha så mye å si om dette tar litt lenger tid. Dessuten vil jeg gjøre selv, slik at det blir grundig gjort.